heasdesbrennt wos is n jez bassiert
sgibtsdoned so a stechn in mein knia
gebidenet so oag woas echt no nia
jezwiadschwoaz i kan a nix mea hean

um gotswüen da hea klaus is kollabiat
jessas schauz wia dea bliat
mim schäedl auf de heizung knoit
s reicht net das a so umfoit

hiots de sanitäet :: hiots de sanitäet

lostsmiduach i bin a doktarin
dohüftnix dea braucht schnö a moafin
deabliatoiswia des woa a bleda foi
bocktmanzam und bring man ins spitoi

bide dann s zua seidn gen
bide da gibts nix zum segn
ge dann s uns ned blogian
wia woin eam ja schnöe wegfian

bide zua seidn gen :: bide weida gen

schlechdschauda aus so leblos auf da drog
bluadvaschmiad des sigst ned jedn dog
wosdeswoiwoa hoffma dass nix oages is
schaumamoi um eam woa öewei so a gris

woam :: woam & stad :: gonz bei mia
& do ned fad --- i gschbia mi
wia no ni :: ganz stad & woam :: in mia daham


nextens:: spitoisblus

zruck